|
català
Participo en el Consell Rector
Interactius aracoop
Aplicatius multimedia per conèixer, comprendre i fer efectiva la participació al Consell Rector de la teva cooperativa.
Assumeixo la responsabilitat col·lectiva
Conec i comprenc la gestió de la cooperativa
Actuo amb compromís i visió integrada
Contribueixo a l’estratègia i els resultats en col·laboració amb la gerència
Comparteixo la presa de decisions
Treballo i oriento amb equips
Represento i negocio en nom de la cooperativa
Genero, comunico i comparteixo directrius assertivament
Benvingut/da a l’interactiu d’aracoop

A continuació, podràs identificar algunes idees bàsiques per conèixer i comprendre com fer més efectiva la teva participació a la cooperativa, com a membre del consell rector. Partim de 8 competències bàsiques que aniràs descobrint pas a pas, a través d’un petit format teòric, un cas pràctic i un breu glossari dels termes més significatius.

Feta la presentació... comencem!!!!!

Vídeo relat
Cas pràctic
Glossari

La responsabilitat és la qualitat de ser responsable, i sempre implica un compromís. És el fet d'implicar-se de manera individual amb alguna persona o cosa. La responsabilitat compartida es defineix com el compromís de tot un grup en un mateix projecte, acció, etc.

En termes generals, la responsabilitat col·lectiva és assumir plenament uns drets i unes obligacions per aconseguir uns resultats comuns. Si no s'actua com a grup, si no s'estableixen uns lligams i una unió, que afavoreixin una bona sintonia, confiança i transparència, les persones es separen i el projecte es debilita.

El consell rector, com a grup, és qui té la responsabilitat de procurar el bé per la cooperativa i és qui ha d'orientar i treballar per trobar solucions als problemes que van sorgint. A més, ha de buscar i promoure fórmules per guanyar en eficàcia i eficiència pels integrants de la cooperativa que representen.

La responsabilitat col·lectiva no seria possible sense,

 1. Participació activa, mitjançant un sistema democràtic que ajudi a conciliar les necessitats individuals amb les col·lectives.
 2. Cooperació compartint valors, unint esforços i aprofitant talents, per assolir objectius comuns.
 3. Confiança per comptar amb la seguretat, capacitat i honorabilitat de posar-te en mans de..., com si d'un mateix es tractés. Actua a les arrels, és preventiu, és profund i inspira esperança, donant el millor resultat consolidat.
 4. Diàleg per arribar a un acord i en conseqüència al consens. És trobar el punt òptim, la dosi adequada entre els interessos personals i els del col·lectiu, sent l'equilibri i la intensitat allò realment important.
 5. Implicació en el projecte comú de la cooperativa. És establir cooperació i energies conjugades entre els membres de la cooperativa. Per tant, implicació és molt més que participació, és col·laboració, compromís, entrega, etc. en el futur actiu de l'entitat.
 6. Respecte vers la resta d'agents de la cooperativa. És una deferència en raó dels mèrits. Ho podem comprendre també com a consideració, fidelitat, mirament, etc.

El concepte gestió significa administrar, dirigir, conduir, etc., és el conjunt d’accions necessàries per obtenir uns resultats, i implica fer bé la feina per buscar el màxim benefici.

La gestió denota responsabilitat, planificació, ètica, i organització, i ens permet aconseguir el màxim rendiment i un funcionament eficaç de la cooperativa.

D’aquesta manera, conèixer i comprendre la gestió de la cooperativa, facilita la presa de decisions estratègiques, plantejar projectes de futur i donar resposta als reptes i tendències del sector i de l’entitat.

És per aquest motiu, que per portar a terme aquestes accions és imprescindible que el consell rector desenvolupi habilitats i adquireixi coneixements i eines empresarials, que facilitaran i promouran la seva participació en el projecte cooperatiu, com són la creativitat, la iniciativa, l’emprenedoria, el lideratge, etc.

A la vegada que haurà de tenir un bon coneixement de la cooperativa, en matèria de,

 1. La Cultura Organitzativa, entenent-la com els valors que comparteixen els membres de la cooperativa, i que orienta la manera de fer i ser de l’entitat.
 2. El Model de Direcció que guia els esforços dels agents de la cooperativa cap a la consecució d’uns objectius.
 3. L’Estratègia Empresarial que ens permet assolir les fites prèviament definides i complementa al model de negoci.
 4. L’Estat Econòmic, amb el que podrem conèixer la viabilitat de la cooperativa.
 5. Els Models de Negoci, amb els que establirem les pautes a seguir respecte als ingressos i beneficis de la cooperativa. És l’eina per expressar la lògica del negoci.
 6. Els Processos d’Internacionalització i Comercialització, entenent-los com la venta de productes, bens o serveis, tant a nivell nacional, comunitari com extra comunitari.
 7. L’Equip Humà, sent totes les persones que conformen l’entramat de la cooperativa.
 8. Altres.

El compromís genera confiança, cohesió, tenacitat i implicació, i és un valor totalment necessari per complir amb la missió de la cooperativa. És la voluntat i la disposició de sobreposar les necessitats, les prioritats i els objectius dels altres per damunt dels interessos individuals.

El compromís és una actitud, i és molt més que implicar-se; comprometre’s és implicar-se però en un grau més elevat, és renunciar lliurement a alguna cosa. Així doncs, assumir el compromís es actuar amb coherència amb el què es pensa i es creu, és la capacitat de complir els compromisos amb nosaltres mateixos i també amb els demés.

És ser responsable respecte a una tasca, un projecte, una causa o bé una persona i es demostra mitjançant les accions que es realitzen i les decisions personals que es prenen, buscant la millora contínua.

D’aquesta manera, el consell rector s’ha de comprometre amb la cooperativa, ha de complir amb les seves obligacions i responsabilitats, per tal d’aconseguir els objectius de l’entitat. Un consell rector amb els valors de responsabilitat, excel·lència, entusiasme i iniciativa serà un consell rector totalment compromès amb l’organització.

La visió integrada, en canvi, és veure quelcom en el seu conjunt, no de forma esbiaixada ni segmentada, és tenir una visió completa i holística, i implica compartir informació, decisions i responsabilitat.

Una visió integrada de la cooperativa inclou una manera d’actuar en la que no només és té en compte l’organització interna de la mateixa, sinó que s’ha de veure la cooperativa en la seva totalitat, centrant-se en l’entorn, la situació financera i econòmica, els clients, els proveïdors, etc., i per aconseguir-ho és necessari una relació interrelacionada i propera amb tots els agents que integren l’entitat.

Amb el compromís i una visió integrada s’assoleix una estreta relació entre totes les parts que intervenen a la cooperativa, aconseguint una empresa més eficient i competitiva.

L’estratègia empresarial la podem definir com els projectes, actuacions, accions, línies de treball, etc. que es portaran terme a la cooperativa en els propers anys. És el pla d’acció a seguir per aconseguir les fites i els objectius marcats per la pròpia entitat.

A l’hora de definir amb èxit l’estratègia empresarial de la cooperativa, és important tenir en compte el següent procés:

 1. Analitzar la situació interna i externa de la cooperativa.
 2. Definir la raó de ser de la cooperativa (missió), on es vol arribar (visió) i quines són les fites que es volen aconseguir (objectius).
 3. Marcar i consensuar les accions que es portaran a terme per aconseguir els objectius.

En termes generals, l’estratègia és necessària per obtenir els resultats esperats de l’entitat. Una estratègia ben treballada permet:

 • Gestionar operativament la cooperativa.
 • Pensar en la cooperativa futura: què és el què volem?
 • Adaptar-se als canvis del moment: la societat evoluciona i canvia, no es pot fer el de sempre i com sempre.
 • Prioritzar les accions més rellevants per la cooperativa.
 • Redefinir els nous projectes de la cooperativa.

Per decidir l’estratègia empresarial de la cooperativa, és necessari el debat, la reflexió i el consens entre els membres del consell rector i la gerència. Perquè tot i que tenen competències diferents, la gerència respon a qüestions de gestió i el consell rector a facultats polítiques, hi ha d’haver una estreta coordinació entre ambdues parts.

D’aquesta manera, un fort vincle entre el consell rector i la gerència, fomentarà una feina amb millor resultat, més implicació i més participació per part de tots.

En qualsevol organització sorgeixen problemes, que afecten al conjunt de l’entitat i que s’han de resoldre d’acord amb els interessos col·lectius. És en aquest moment quan s’han de prendre les decisions de manera compartida.

Prendre decisions de manera compartida implica escoltar als altres i assumir responsabilitats, riscos i compromisos individuals, amb l’objectiu d’arribar a un consens.

Què s’aconsegueix amb les decisions consensuades?

 • Participació activa per part de tothom, que fomenta la motivació.
 • Compartir informació, sabers, experiències i reflexions entre els agents de la cooperativa.
 • Descentralització.
 • Paciència i tolerància.
 • Voluntat de posar el grup per damunt de l’individu.
 • Acord, de manera que tothom té l’oportunitat d’influir en la presa de decisions.

Quins passos s’han de seguir per prendre decisions de manera compartida:

 1. Comprendre el problema o la situació que es vol resoldre, atès que els problemes es solucionen encarant-los, no s’han d’evitar ni defugir-los.
 2. Determinar els objectius a aconseguir. Es tracta de concretar el problema el màxim possible, per trobar les solucions idònies amb més precisió i celeritat.
 3. Identificar les possibles solucions al problema. És important exposar, ajustar i combinar totes les possibilitats per trobar la millor solució, incorporant tots els punts de vista.
 4. Escollir la millor opció. Una vegada valorades les diferents possibilitats, arriba el moment de prendre la decisió.
 5. Implantació de la decisió presa i verificació. Es porta a la pràctica la decisió escollida, per posteriorment analitzar i valorar-ne les conseqüències.

Cal destacar, que les decisions compartides requereixen temps, atès que tots els problemes involucren sentiments, inquietuds i pors de totes les persones implicades.

Un equip el podríem definir com un conjunt organitzat de persones que aporten coneixements, habilitats i experiències per realitzar una intervenció concreta. És un conjunt d’actuacions individuals, ja que es sumen les tècniques, els recursos i els sabers de tothom.

L’equip d’alt rendiment que requereixen els consells rectors excel·lents, és un conjunt de persones amb uns rols específics, complementaris i multifuncionals que cooperen junts, amb compromís i identificació, en la consecució d’un objectiu comú, del qual en són responsables. És autodirigit, té identificació i compromís amb els resultats, assumeix col·lectivament, amb corresponsabilitat, l’orientació d’equips des d’un enfocament integral.

El treball en equip és una eina eficaç que augmenta el rendiment de les persones i la qualitat de les tasques a desenvolupar, atès que ningú pot tant com tots junts.

Per aquest motiu, és imprescindible disposar d’un consell rector cohesionat, que lluiti per assolir un mateix objectiu a la cooperativa i que s’adapti als canvis com un ens únic.

No es pot confondre equip amb grup, ja que són dos conceptes força diferents:

GRUPEQUIP
Compost per un petit nombre de persones que interactuen entre si.Persones amb unes fites i uns valors comuns.
Té una finalitat comuna.Té uns objectius clarament definits.
Té una existència pròpia.És funcional, està estructurat i organitzat
Depèn de les relacions interpersonals que s’estableixen entre els seus membres.Respecta una normativa pactada, segueix uns procediments preestablerts i està coordinat.

Quins avantatges ens aporta el treball en equip al consell rector de la cooperativa?

 1. La responsabilitat dels resultats és compartida per tots els membres.
 2. Un major grau de satisfacció personal i social en els seus components.
 3. S’afavoreix la participació, el compromís i la motivació.
 4. Comunicació i fermesa en la presa de decisions i optimització dels resultats.
 5. Convicció i compromís dels seus membres.

Però pel bon funcionament d’un equip són necessàries les següents condicions:

 1. Confiança i recolzament mutu.
 2. Comunicació espontània.
 3. Comprensió dels objectius de la cooperativa.
 4. Responsabilitat col·lectiva.
 5. Treball comú.

El consell rector és l’òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de l’empresa, i una de les seves funcions es representar a la cooperativa per tots els assumptes de la mateixa.

La representació de la cooperativa, inclou:

 • Actuar amb visió integrada.
 • Assumir activament la intercooperació.
 • Representar a la cooperativa.

A més del paper de representació, els membres del consell rector també han de negociar en nom de la seva cooperativa. Per tant, al negociar, han d’arribar a un acord amb l’altra part, per poder consensuar i assolir els objectius de la cooperativa, per tal que totes les parts en surtin beneficiades.

Què necessita el consell rector per ser bon negociador?

 1. Gestió adequada de la personalitat.
 2. Poder, temps i informació.
 3. Comunicació eficaç: escoltar, resumir i obtenir i donar informació.
 4. Utilitzar el comportament assertiu.
 5. Escollir l’estil de negociació més apropiat per a cada situació.
 6. Usar formes de resolució de conflictes d’estil més democràtic que autoritari.
 7. Tenir els objectius a negociar clars i específics.

En tot procés de negociació, trobem uns principis bàsics, que es poden resumir de la següent manera:

 1. Tot és negociable.
 2. Buscar un acord satisfactori per ambdues parts.
 3. Tenir present les 3 forces (Poder, Temps, Informació).
 4. Flexibilitat i tolerància.
 5. Eina clau: Assertivitat.
 6. Element clau: Anticipació.

La negociació només existeix si volem arribar a un acord, i l’acord només existeix si hi ha cooperació.

La comunicació és imprescindible en qualsevol organització, ja que és el mitjà pel qual s’interacciona. La comunicació es considera vital per a una empresa, com a aspecte facilitador de cohesió.

Però per aconseguir una comunicació eficaç a la cooperativa s’han de complir 7 requisits,

 1. Claredat, utilitzant un llenguatge accessible i inequívoc per l’interlocutor.
 2. Precisió, la informació ha de ser clara, reduint les dades innecessàries.
 3. Interès, creant sintonia amb l’interlocutor.
 4. Oportunitat, el missatge s’ha de transmetre en el moment oportú.
 5. Objectivitat i veracitat, la informació ha de ser imparcial i autèntica.
 6. Interessant, el missatge ha de ser atractiu.
 7. Difusió, si és possible, tota la comunicació formal s’ha de realitzar per escrit.

La comunicació és un fet clau, per l’èxit de la cooperativa, per aquest motiu és important ser assertius a l’hora de transmetre la informació, idees, coneixements, etc.

Una comunicació assertiva, permet transmetre necessitats o desitjos de manera racional sense provocar malestar amb la persona amb la que ens comuniquem. Implica una conducta activa, directa i honesta, amb respecte cap a un mateix i també cap els demés.

Sent assertius, es guanya influint, escoltant i negociant de forma que els altres puguin escollir i cooperar per convicció. Aquesta conducta porta a l’èxit i fomenta relacions obertes i honestes.

Així doncs, s’ha d’evitar la comunicació tant passiva com l’agressiva. En el primer cas els desitjos, necessitats i drets dels altres són els més importants, de manera que sempre es perdrà o bé es serà ignorat. Es basa en la conformitat i sempre s’evita la confrontació amb els demés.

Per contra, la comunicació agressiva implica una conducta més complexa, de superioritat i de poc respecte. Una persona agressiva posa els seus desitjos, necessitats i drets per sobre dels demés, generant tensions innecessàries i malestar. La conducta agressiva és generalment inapropiada perquè viola els drets dels altres.